Barnehospice

SIDEN ER UNDER OPPDATERING

Foreningen for barnepalliasjon har som mål om å etablere Norges første barnehospice med et nasjonalt kompetansesenter og har jobbet aktivt over flere år for å få realisert dette.  Vi har besøkt barnehospicer i flere land og har god kunnskap og erfaringer på området. I tillegg har vi også samarbeid med flere barnehospicer i Europa.

HVORFOR TRENGER VI ET BARNEHOSPICE?
Barn og unge ofte isolert i et sterilt og sykehuspreget miljø med fokus på akutt behandling.
Lite tid til omsorg og helhetlig familiefokus. Nærmere 4000 barn og unge med deres familier vil årlig  få gleden av det nye, spesialiserte tilbudet. Et sted å følge opp og ta vare på foreldre og søsken gjennom hele sykdomsperioden som kan være fra dager, måneder og år – også når barnet dør og tiden etterpå.

HVA ER ET BARNEHOSPICE?
Er et hjem utenfor hjemmet der alvorlig syke barn kan fullføre sitt liv med familien rundt seg. Består av et tverrfaglig team, spesialisert på palliativ behandling og omsorg for barn og unge med livsbegrensende sykdom og tilstander. Baserer seg på helhetlig tilnærming med fokus på livskvalitet, mennesket bak sykdommen og åpenhet rundt døden. Et sted der pasient og pårørende møtes med respekt for egne verdier og livsutfoldelse med systematisk ivaretakelse av pårørende og etterlatte. Yter 24 timers service og hjemmebaserte tjenester (outreach)

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR BARNEPALLIASJON
Det nasjonale kompetansesenteret skal være en skal være en ledende aktør innen kunnskapsbasert barnepalliasjon og etableres i tilknytning til barnehospice. Formålet for arbeidet i kompetansetjenesten er å bidra til at alvorlig syke og døende barn og unge og deres pårørende får et best mulig behandlings- og omsorgstilbud, uavhengig av bo- og oppholdssted.  Sentrale oppgaver vil være kompetanseheving, fagutvikling og forskning, nettverksarbeid og organisering av tjenesten. Vi skal samarbeider med helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, universiteter og høyskoler. Andre organisasjoner og barnehospicer både nasjonalt og internasjonalt.

Vi har opprettet arbeidsgruppe, referansegruppe og fagråd. På denne siden vil vi kommer med informasjon om arbeidet. Du kan lese mere om barnehospice her

.

Et av foreningens store mål, er å  realisere Norges første barnehospice med et nasjonalt kompetansesenter.

Nasjonalt kompetansesenter for barnepalliasjon ( siden er under oppdatering)