Ekstraordinær generalforsamling avlyses, ordinær generalforsamling fremskyndes

Kjære medlemmer av Foreningen for barnepalliasjon.

Det ble fremmet ønske fra medlemmer om å kunne delta digitalt på ekstraordinær generalforsamling. I henhold til §7 i FFBs vedtekter skal personvalg, dersom det foreligger mer enn et forslag, skje skriftlig. Styret har vært i kontakt med FFBs dataleverandør, som ikke har kunne bekrefte at avstemming gjennom teams kan gjennomføres konfidensielt på en hensiktsmessig måte. Det ble dermed ønskelig fra styrets side å avlyse mandagens ekstraordinære generalforsamling og heller fremskynde ordinær generalforsamling til 12. april kl. 17:00.

Styret vedtok i gårsdagens styremøte at den annonserte ekstraordinære generalforsamlingen mandag 6. mars kl. 17:00 utgår. Ny ordinær generalforsamling fremskyndes til 12. april kl. 17:00. Hvis det skulle vise seg at det er mulig å avholde konfidensiell avstemming elektronisk, i tråd med vedtektene, vil generalforsamlingen foregå digitalt.

Det er i tillegg fremmet påstander om at styret ikke er og ikke har vært beslutningsdyktig. Dette stemmer ikke, da det på styremøtene har vært henholdsvis 4 og 3 styredeltakere til stede på møtene som har vært. Styremøtene er dermed gjennomført i tråd med gjeldendende lovgiving. Dette er også sjekket ut med Frivillighet Norge.

Som de fleste av dere kanskje har fått med seg, har nå to av styremedlemmene som ble valgt på den ekstraordinære generalforsamling i desember trukket seg. I tillegg har et av medlemmene i valgkomiteen trukket seg. Styret jobber med å finne nye kandidater til valgkomite, og tar gjerne imot forslag fra dere medlemmer! Gjeldende valgkomite er nå i gang med å finne nye kandidater til styret som skal velges på generalforsamlingen som avholdes 12. april.

Når det gjelder den økonomiske situasjonen har Lotteri- og stiftelsestilsynet sendt varsel om tilbakebetaling som gjelder midlertidige kompensasjonsordninger for frivillighetssektoren som følge av covid-19-utbruddet pålydende kroner 448 000 kroner:

Lotteri- og stiftelsestilsynets vurdering 
Inntektsbortfallet skal så langt det er mulig kunne dokumenteres ved å vise til regnskap fra tidligere avholdte sammenlignbare arrangementer eller spesifiserte aktiviteter, jf. § 2-2 andre ledd. Med inntektsbortfall menes differansen mellom budsjetterte inntekter og de faktiske inntektene. Ved beregning av inntektsbortfallet skal bortfalte kostnader og kostnader som kompenseres gjennom andre offentlige tilskuddsordninger knyttet til covid-19 trekkes fra. 

Vår vurdering av søknad 20/05031 
Denne søknaden gjelder tapt inntekt knyttet til fagdag i barnepalliasjon, og foreningen har dokumentert at tilsvarende arrangement ble gjennomført 29. mars 2019. Den gangen ga arrangementet en inntekt på 38 654 kroner. Det er søkt om kompensasjon for inntektstap på 39 000 kroner. Vi finner at denne søknaden er tilstrekkelig dokumentert. 

Vår vurdering av søknad 2020/16086 
Denne søknaden gjelder tapt inntekt knyttet til Europeisk kongress i barnepalliasjon som skulle arrangeres for første gang 2. - 4. september 2020. Foreningen har dokumentert at det i 2015 ble arrangert Nordisk kongress i barnepallisjon som ga en total inntekt på 827 340 kroner. Det er søkt om kompensasjon for inntektstap på 640 000 kroner. Europeisk kongress i barnepalliasjon ble utsatt til 8.-

10. september 2021. Det er naturlig å forvente at en andel av de budsjetterte kostnadene ikke påløper når et arrangement av denne typen blir utsatt eller avlyst. Ifølge regelverket skal bortfalte kostnader trekkes fra søknadsgrunnlaget. Dette ble ikke gjort da dere sendte inn søknaden. I deres e-post av 20. februar 2023 opplyser dere at bortfalte kostnader kan estimeres til å være 1 017 920 kroner. Ved beregning av berettiget kompensasjon, må vi ta hensyn til bortfalte kostnader. 

Siden de bortfalte kostnadene som skal trekkes i fra gjelder hele arrangementet er det naturlig å se på alle de budsjetterte inntektene for arrangementet, ikke bare den delen som ble tatt med i søknaden. Budsjettet til Europeisk kongress i barnepalliasjon viser total arrangementsinntekt på 1 885 000 kroner gitt 150 deltagere. Den budsjetterte inntekten fordeler seg slik: 645 000 kroner i deltakeravgift, 1 000 000 kroner i tilskudd fra Helsedirektoratet, 60 000 kroner i egenandel konferansemiddag, 160 000 kroner fra utstillere kommersielle aktører og 20 000 kroner fra frivillige organisasjoner. I forbindelse med vurderingen av hvor mye av den budsjetterte inntekten som kan ansees som reelt inntektstap, ble vi informert at det ikke ble søkt om et eget tilskudd til Europeisk kongress i barnepalliasjon. Vi fikk tilsendt kopi av to søknader hvor foreningen søkte om tilskudd fra Helsedirektoratet. I en av søknadene fremgår det at deler av tilskuddet var planlagt brukt til gjennomføring av kongressen. Alle søknadene ble innvilget og tildelt, og vi forstår det slik at foreningen dermed ikke hadde noe inntektsbortfall knyttet til den budsjetterte inntekten på 1 000 000 kroner i tilskudd fra Helsedirektoratet. Det vil si at foreningen har hatt et inntektsbortfall på 885 000 kroner. 

Vi finner at bortfalte kostnader er høyere enn inntektsbortfallet. Vi mener derfor at det ikke er grunnlag for kompensasjon for europeisk kongress i barnepalliasjon. Det vil si at tildelt kompensasjon på 448 000 kroner vil bli krevd tilbake.

Over 100 sider med dokumentasjon ble sendt inn til Lotteri- og stiftelsestilsynet, noe av denne dokumentasjonen gikk tilbake til 2015, og det har vært en relativt tidkrevende prosess. Dialogen med saksbehandleren har hele tiden vært god, og de har vist forståelse for at det å finne all etterspurt dokumentasjon har vært krevende for en som begynte å jobbe for foreningen i oktober 2022.

Når det gjelder veien videre er det dessverre ikke så mye nytt å melde. Kristiansand kommune jobber fortsatt med å se på muligheten for et samarbeid, hvor målet er at det skal være drift rettet inn mot alvorlig syke barn og deres familier, for på den måten å kunne få nytte av investeringene som allerede er gjort på best mulig måte. Helsedirektoratet har signalisert at drift rettet mot alvorlig syke barn vil kunne føre til at restene av tilskuddsmidlene fra 2022 videreføres. Viser for øvrig til brevet fra Helsedirektoratet som er lagt ut på hjemmesiden, hvor de per nå fremmer et krav om tilbakebetaling pålydende kroner 4.208.095,-

I dagene og ukene fremover kommer jeg til å jobbe med tre rapporter som Helsedirektoratet har etterspurt, som gjelder tre ulike tilskudd for 2022. I tillegg er fokuset mitt på å ivareta alle ansatte, som dere jo vet er sagt opp. 3 av de har fått ny jobb, mens de resterende fortsatt er på søk etter ny jobb. 

Jeg ønsker også å være tilgjengelig for dere medlemmer, og ber dere ta kontakt om det er noe dere lurer på, enten per epost: bnr@andreashus.no eller telefon 38023802

Varme hilsener,
Børre.