Pårørende

De pårørende er en av målgruppen innen barnepalliasjon. De pårørende er her definert som foreldre, søsken og den utvidede familie. Mange pårørende opplever krise, stress, sorg, hjelpeløshet og frustrasjon.

Å gi pårørende tid og oppmerksomhet er det viktigste fagpersoner kan gjøre for å hjelpe familiene i møte med sin ventesorg og sorg. Pårørendefokus innen barnepalliasjon har som hensikt å forebygge.Et tilrettelagt tilbud er nødvendig i sykehus, på avlastning, barneboligen og i hjemmet.

Helsepersonells omsorg for pårørende til en alvorlig syk er en svært viktig del av pasientomsorgen. Et slikt tilbud er vesentlig både for å redusere belastningen i selve sykdomsperioden og med tanke på sorgprosessen og tiden etter dødsfallet. Pårørendeomsorgen i barnepalliasjon er nødvendig så lenge det er behov for dette for familiene i etterkant av barnets bortgang.

Hvem er pårørende?

Hos barn som er alvorlig syke og døende er det foreldre eller verge og søsken som er definert som nærmeste pårørende. Barnepalliasjon ser på foreldrene som likeverdige aktører i behandlingen og anerkjenner foreldrenes kunnskap og inkluderer dette i alle beslutninger.

Barnepalliasjon går sammen med foreldrene og de pårørende og jobber i prosessene. Pasienten definerer selv hvem som er pårørende (Jfr.§ 1-3 Lov om pasientrettigheter). Derfor er det viktig at helsepersonell spør hvem vedkommende anser som pårørende.

Nasjonal Pårørendeveileder

Helsedirektoratet har i samarbeid med en rekke fagfolk og brukerorganisasjoner utviklet en nasjonal veileder om støtte til og involvering av pårørende. Les mere her