Rettigheter

Når timeglasset er i ferd med å renne ut. Når du selv er svak, sliten og liten. Det er da du trenger et sterkt støtteapparat. Det vet vi i FFB. Vi arbeider for at alvorlig syke og døende barn og deres pårørende skal oppleve kvalitet , trygghet og verdighet helt frem. Flere land  i verden har regulert rett til palliasjon for barn i sitt lovverk også hospicetjenester. Dette vil selvsagt også FFB jobbe for at skal bli en rettighet her i Norge.

FNs barnekonvensjon
Se link

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon
Se link

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Se link

Individuell plan og koordinator. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan.
Se link

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?
Se link

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+