Forskning

Gjennom FFB er det mulig å søke om prosjektmidler fra DAM til Forskningsprosjekter og Helseprosjekter

Går du med tanker om å forske innenfor feltet? Les nedenfor og ta kontakt med oss.

OBS! Fra og med 2020 erstatter Stiftelsen Dam retningslinjene med utlysninger for hver enkelt søknadsordning
Felles for begge ordningene er at søknadsprosessen foregår elektronisk. Søkere får et eget brukernavn og passord med tilgang til sin søknad. Søkere gjennom oss vil få god hjelp og veiledning underveis, både med det praktiske og faglige innspill på selve søknaden.

Viktig punkter å tenke på når man skriver en Søknad til DAM:
• DAM er opptatt av brukermedvirkning i sine prosjekter.
• Formuler en tydelig målsetting med prosjektet
• Formuler en tydelig målgruppe for prosjektet
• Selg inn prosjektet ditt. Hvorfor er det viktig å støtte dette tiltaket?
• Videreføring av prosjektet er også et viktig punkt. Hva skjer i/med prosjektet når prosjektperioden er avsluttet?

Søk midder til helseprosjekter fra DAM
Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det kan søkes om inntil 1.000.000 kroner per år til prosjekter med helseformål.
Les mer på DAM om HELSE

Søk forskningsmidler fra DAM
Neste søknadsfrist: Januar 2020. FFB tar imot søknader til vurdering som søkerorganisasjon inn til DAM.
Hvis du lurer på om FFB kan være aktuell søkerorganisasjon for ditt prosjekt, send en kortfattet prosjektskisse til vurdering allerede nå.
Skissen sendes: kontakt@barnepalliasjon.no

FFB har flere prosjekter som har fått midler tidligere.

Les på DAM om FORSKNING 2020