Kjære medlemmer, pårørende, frivillige, støttespillere og venner av Andreas Hus/Foreningen for barnepalliasjon.

Tiden etter statsbudsjettet ble lagt fram i oktober har vært mildt sagt ganske turbulent. Ikke bare mistet vi øremerkingen på statsbudsjettet, men avisoppslagene ble mange og negative, og fokuset på hva vi står for og hva vi ønsket å jobbe med druknet i oppslag om hvordan tilskuddsmidlene var brukt. 

Helsedirektoratet bestilte som kjent en internrevisjonsundersøkelse av økonomiske forhold i foreningen og selv om den viste at tilskuddsmidlene i det alt vesentlige var brukt på prosjektet Andreas Hus og at det ikke var noen indikasjoner på uberettiget personlig vinning, ble det gjort en rekke funn som ble ansett som kritikkverdige og som har fått store konsekvenser for foreningen og for Andreas Hus. 

Natasha Pedersen, grunnlegger av FFB og drivkraften bak Andreas Hus, jobber ikke lengre i foreningen. I tillegg har Helsedirektoratet varslet krav om tilbakebetaling av tidligere tildelte tilskuddsmidler. Tilbakebetalingskravet gjelder primært Andreas Hus og beløpet er varslet å være på minimum i overkant av 4 millioner kroner. Beløpet inkluderer blant annet ikke-rapporterte refusjoner og kostnadsreduksjoner, internfakturering fra foreningen til prosjektet og utgifter med manglende tilknytning til prosjektet. Det er også varslet at det som står igjen av ubrukte tilskuddsmidler fra 2022 kan kreves tilbakebetalt. Internrevisjonsundersøkelsen førte i tillegg til at vi fikk avslag på søknad om tilskudd til Andreas Hus, samt avslag på søknad om tilskudd til styrking av foreningens arbeid, noe som har satt foreningen i en økonomisk krevende situasjon. 

I tillegg til å ha 13 ansatte å ivareta har foreningen flere økonomiske forpliktelser, blant annet en uoppsigelig leiekontrakt med KNAS med varighet på 10 år, to biler, en leilighet og løpende driftsutgifter som strøm, forsikringer og ulike serviceavtaler. For å unngå konkurs så dermed styret ingen annen mulighet enn å iverksette masseoppsigelser av alle ansatte. 

I tillegg jobbes det med å forsøke å få til drift i huset, under nytt navn og med en ekstern samarbeidspartner. Målet er at det skal være drift rettet inn mot alvorlig syke barn og deres familier, for på den måten å kunne få nytte av investeringene som allerede er gjort på best mulig måte. Helsedirektoratet har signalisert at drift rettet mot alvorlig syke barn vil kunne føre til at restene av tilskuddsmidlene fra 2022 videreføres. 

Hva som vil skje med FFB og eventuelt videre arbeid i foreningens regi er på nåværende tidspunkt ikke kjent. Vi som har vært ansatte ved Andreas Hus og i FFB fortsetter utdanningen hos NTNU da denne er fullfinansiert, og vi er takknemlige for at vi kan ta med oss utdanningen og kunnskapen vi får inn i videre arbeid andre steder. 

Vi synes alle det er trist at Norges første barnehospice ikke blir en realitet, men vi er takknemlige for alle menneskemøtene vi har hatt på veien. Vår frivillighetskoordinator, Hege, fikk knyttet til seg et team på totalt 18 fantastiske frivillige, som alle ønsket å være med på å gjøre en forskjell for mennesker som lever i en ekstremt presset og vanskelig situasjon. Alle frivillige gjennomgikk et kurs over syv uker, hvor temaene handlet om det å være frivillig, hospicefilosofien, barnepalliasjon, å leve med et alvorlig sykt barn, 

kommunikasjon, å jobbe som et team og det å ta vare på seg selv. Disse stilte opp og hjalp til med forberedelsene til driften av Andreas Hus, men fikk dessverre ikke oppleve å være med på drift, slik de hadde et ønske om. Hege, og alle vi andre, ønsker å takke de frivillige for innsatsen og for støtten i den turbulente tiden som har vært.

Vår pårørendekontakt, Nina, har hatt den daglige kontakten med foresatte og pårørende til mange av barna hospicet ble bygd for, samt helsepersonell på landsbasis, i tillegg til å være med på å arrangere ventesorgweekender, teambuilding for helsepersonell og andre arrangementer for pårørende og medlemmer av foreningen. Det har vært mange fine samtaler, gode og vonde historier, uvurderlige møter og hjertevarme øyeblikk. 

Nina, og alle vi andre, ønsker å takke alle foresatte, besteforeldre, søsken av alvorlig syke og døende barn, tanter, onkler og øvrige utvidede familie, helsepersonell, og sist, men ikke minst alle barna huset ble bygd for. Vi har dere i tankene våre og minner om at det bare er å ta kontakt om det er noe dere lurer på eller har behov for å snakke eller spørre om. 

Varme hilsener,

Hege, Nina og Børre.