Siste nytt

Kjære alle sammen!

Internrevisjonsundersøkelsen av økonomiske forhold hos tilskuddsmottaker Foreningen for barnepalliasjon, gjennomført av PWC på vegne av Helsedirektoratet, viste at tilskuddsmidlene i det alt vesentlige var brukt på prosjektet Andreas Hus og det var ingen indikasjoner på uberettiget personlig vinning. Det ble derimot gjort en rekke funn som ble ansett som kritikkverdige, og som har fått konsekvenser for foreningen. Helsedirektoratet har varslet at deler av tilskuddet FFB har mottatt må tilbakebetales på bakgrunn av funnene i internrevisjonsundersøkelsen. I tillegg ble søknaden om tilskudd til Andreas Hus, samt søknaden om tilskudd til styrking av foreningens arbeid og barns rett og rettighetsfesting til barnepalliasjon avslått. Dette betyr at det økonomiske grunnlaget for videre drift av foreningens virksomhet ved Andreas Hus er borte. 

Fredag 03. februar ble det gjennomført drøftingsmøte med alle ansatte i henhold til Arbeidsmiljøloven, og på styremøtet 09.februar så styret ingen annen utvei enn å ta det tunge valget med å iverksette masseoppsigelser av alle ansatte. 

I tiden fremover vil styret jobbe for å forsøke å få til et samarbeid med en aktør som er robust nok til å igangsette drift i huset. Det er lite sannsynlig at driften vil være helt i tråd med visjonen grunnlegger Natasha Pedersen hadde da arbeidet begynte ved kjøkkenbordet hennes i 2009, men målet er fortsatt at huset skal komme til nytte for alvorlig syke barn og deres familier. I tillegg vil fokuset naturlig nok også være på å ivareta alle ansatte i tiden de har igjen ved Andreas Hus. 

Hjemmesiden til Andreas Hus legges ned fra fredag 10. februar klokken 12:00. 

Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har støttet og hatt tro på prosjektet, fra dets spede begynnelse og fram til nå. 

Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på!

På vegne av styret og alle oss ansatte, 


Børre Nedrejord Rakstang
Daglig leder av Andreas Hus.